Wednesday, 24th July 2024
Standard

ภาษี Forex คืออะไร เทรดเดอร์ Forex เสียภาษีอย่างไร

ภาษี Forex

ภาษี Forex คืออะไร เทรดเดอร์ Forex เสียภาษีอย่างไร             ภาษี Forex เป็นค่าใช้จ่ายทางการเงินภาคบังคับหรือภาษีที่รัฐบาลเรียกเก็บจากบุคคล ธุรกิจ ปกติจะขึ้นอยู่กับรายได้ ผลกำไร หรือมูลค่าทรัพย์สิน เป็นทุนสนับสนุนบริการสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐาน นำมาพัฒนาและปรับปรุง เป็นเงินสำรองของประเทศ Forex เป็นตลาดที่มีการแลกเปลี่ยนสกุลเงินตราต่างประเทศ ตลาดคู่สกุลเงินที่เราจะเข้าไปทำการลงทุนหรือที่เรียกว่า เทรด เพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคา การเทรด ฟอเร็กซ์ จะนับจากรายได้ที่มีการหักขาดทุน จะต้องเสียภาษีมาคิดภาษี ภาษี Forex กำไรที่ได้รับจากการเทรด Forex

Read More